Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden “Verdonk Advocaten”


1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle (rechts)personen die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld en die bij, voor of namens de maatschap Verdonk Advocaten- hierna: ‘Verdonk Advocaten’ - werkzaam zijn/waren.

2. Verdonk Advocaten is te allen tijde gerechtigd meerdere medewerkers en/of derden bij het uitvoeren van de opdracht in te schakelen en de door die medewerkers en/of derden verrichte werkzaamheden en/of gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Verdonk Advocaten is gerechtigd om te allen tijde een opdracht te beëindigen.

4. Aansprakelijkheid van Verdonk Advocaten uit welke hoofde dan ook is beperkt tot € 500.000,- zijnde het bedrag dat door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering maximaal wordt gedekt.

5. Verdonk Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

6. Behoudens in de uitvoering van de aan Verdonk Advocaten verstrekte opdracht, zijn geen van de aan de maatschap Verdonk Advocaten verbonden partners/vennoten aansprakelijk voor door een medewerker van Verdonk Advocaten veroorzaakte schade. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7: 407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Alle aanspraken van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook vervallen binnen twee jaar na het moment waarop opdrachtgever daarmee bekend werd of had kunnen zijn.

8. De administratie en de urenverantwoording van Verdonk Advocaten geldt als volledig bewijs m.b.t. door haar verrichte werkzaamheden en opgestelde declaraties behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

9. Verdonk Advocaten hanteert een betalingstermijn van 14 dagen m.b.t. haar declaraties. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling – en onverminderd de aanspraken van Verdonk Advocaten op vertragingsrente – de incassokosten als op grond van de Wet toegestaan, verschuldigd.

10. Op klachten over het functioneren van advocaten werkzaam bij Verdonk Advocaten is de klachtenregeling van toepassing zoals vermeld op de website van Verdonk Advocaten www.verdonkadvocaten.nl. Indien de klacht niet op voet van deze klachtenregeling kan worden afgedaan, is indien de klacht ziet op schending van de Gedragsregels de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Noord Nederland bevoegd hiervan verder kennis te nemen. In alle overige gevallen geldt het bepaalde in art. 11 van deze voorwaarden.

11. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Verdonk Advocaten - behoudens voorzover deze zien op schending van de Gedragsregels voor advocaten in welk geval het bepaalde in art. 10 van deze voorwaarden van toepassing is - worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

12. Verdonk Advocaten zal dossiers voor de duur van 5 jaar na beëindiging opdracht bewaren. Daarna zal het dossier worden vernietigd.

versie: januari 2017